Jalan Jalan ke Malioboro Bersama Jan Ethes, Yogyakarta, 6 Juni 2019